JMBG

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Novi za­koni o Jedin­stven­om matičnom bro­ju građana, državl­janstvu BiH kao i pre­bi­val­iš­tu, koji su up­ućeni po hit­noj pro­ce­duri, nisu usvo­jeni u Domu nar­o­da Par­la­men­ta Bosne i Herce­govine. Gost Al Jazeere u Sara­je­vu bio je Kasim Trn­ka, pro­fe­sor us­tavnog pra­va, bivši sudi­ja Us­tavnog suda Bosne i Herce­govine.

Published On 23 Jul 2013

Novi za­koni o Jedin­stven­om matičnom bro­ju građana, državl­janstvu BiH kao i pre­bi­val­iš­tu, koji su up­ućeni po hit­noj pro­ce­duri, nisu usvo­jeni u Domu nar­o­da Par­la­men­ta Bosne i Herce­govine. Pred­sje­dava­jući klu­ba Bošn­ja­ka Halid Gen­jac iz opozi­cione Stranke demokratske ak­ci­je, tražio je za­šti­tu vi­talnog na­cionalnog in­tere­sa, jer nije is­poš­to­vana pro­ce­du­ra pri­likom us­va­jan­ja ovih za­kona. Prilog Vladimi­ra Bo­betića.

Published On 23 Jul 2013

Novi za­kon o Jedin­stven­om matičnom bro­ju građana i Za­kon o državl­janstvu BiH, koji su up­ućeni po hit­noj pro­ce­duri, nisu usvo­jeni u Domu nar­o­da Par­la­men­ta BiH. Predse­dava­jući klu­ba Bošn­ja­ka Halid Gen­jac iz opozi­cione Stranke demokratske ak­ci­je tražio je za­šti­tu vi­talnog na­cionalnog in­tere­sa jer nije is­poš­to­vana pro­ce­du­ra pri­likom us­va­jan­ja ovih za­kona. Sa više de­tal­ja javio se Vladimir […]

Published On 23 Jul 2013

Vi­jeće min­istara Bosne i Herce­govine jedno­glas­no je usvo­ji­lo izmi­jen­jeni Za­kon o jedin­stven­om matičnom bro­ju. Fed­eraci­ja Bosne i Herce­govine imaće pet reg­is­tra­cionih po­druč­ja, dis­trikt Brčko jedan, a Re­pub­li­ka Srp­s­ka tri. Reg­is­tra­ciona po­druč­ja ne prelaze međuen­titetske lin­i­je.

Published On 17 Jul 2013

U Sara­je­vu je nas­tavl­je­na sjed­ni­ca Pred­stavničkog doma Par­la­men­ta BiH, prek­in­u­ta pri­je više od mjesec dana zbog protes­ta po­drške za­konu o JMBG-u. Par­la­mentar­ci se sve to vri­jeme nisu sas­ta­jali zbog, kako su rek­li, narušene bezb­jed­nosne situaci­je u Sara­je­vu. Protesti 6. juna su se pretvo­rili u blokadu zgrade par­la­men­ta koja je tra­jala do ranih ju­tarn­jih sati. Tada su […]

Published On 08 Jul 2013

Ma kako se ona zvala – Crna Gora, Bosna i Herce­gov­ina, Fran­cus­ka ili Turs­ka – drža­va koja ne razu­mi­je da lju­di mogu bez države, ali ne mogu bez pravde, ne razu­mi­je niš­ta.

opinion by Andrej Nikolaidis
Published On 04 Jul 2013