Jerusalem

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

“Poz­dravl­jamo od­luku aus­tralske vlade da povuče prethod­nu od­luku o priz­nan­ju Al-Qud­sa kao glavnog gra­da oku­pa­torske zeml­je Izraela”, navo­di se u saopšten­ju Min­istarst­va van­jskih poslo­va Pales­tine.

Published On 18 Oct 2022