Jens Stoltenberg

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Turs­ka je op­tuži­vala Šved­sku i Fin­sku da pruža­ju utočište os­oba­ma koje Turs­ka sma­tra teror­is­ti­ma, traži­la nji­ho­vo is­poručen­je i time uvje­to­vala Helsin­ki i Štokholm članstvom u Al­i­jan­si.

Published On 03 Nov 2022

Sarad­n­ja Pekinga s Moskvom od počet­ka na­pa­da Rusi­je na Ukra­jinu i kine­s­ki ko­men­tari pro­tiv proširen­ja NATO-a pokazu­ju za­š­to za­pad­ni odbram­beni savez tre­ba pos­ma­trati Kinu kao sig­urnos­ni iza­zov.

Published On 21 Sep 2022

U budućnos­ti će NATO trupe biti zadužene za di­rek­t­nu odbranu određenih ze­mal­ja, a neće biti na općim dužnos­ti­ma kao do sada, nagov­i­jes­tio je gen­er­al­ni sekre­tar Al­i­janse.

Published On 16 Jun 2022

Svih 30 član­i­ca NATO-a sprem­no je sjesti za stol kako bi se bav­ili sig­urnos­nim zabrin­u­tosti­ma Turske u vezi s Rad­ničkom par­ti­jom Kur­dis­tana, iz­javio je gen­er­al­ni sekre­tar Al­i­janse Jens Stoltenberg.

Published On 01 Jun 2022