Jeff Bezos

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jeff Be­zos, os­ni­vač Ama­zona i na­jbo­gati­ja os­o­ba na svi­je­tu, us­p­ješno je po­le­tio vlastit­om rake­tom u or­bitu i sle­tio sa još tri člana posade. Rake­ta New Shep­ard Be­zosove kom­pani­je Blue Ori­gin izvela j

Published On 20 Jul 2021

Nakon što je odstu­pio sa mjes­ta izvršnog di­rek­to­ra firme koju je os­no­vao pri­je 27 go­d­i­na, jedan od na­jbo­gati­jih lju­di na svi­je­tu će usre­do­toči­ti na svo­ju kom­pani­ju za is­traži­van­je svemi­ra.

Published On 04 Jul 2021