Jeff Bezos

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Up­liv pri­vatnog kap­i­ta­la u na­pore za os­va­jan­je svemi­ra može biti do­bra stvar za ci­je­lo čov­ječanst­vo.

Published On 07 Aug 2021

Je li ovo poče­tak ost­varen­ja čov­jekovog sna o svemirskom tur­iz­mu u 21. vi­jeku ili, kako su to neki pos­ma­trači naveli, “su­dar ega na­jbo­gati­jih lju­di svi­je­ta u svemiru”?

Published On 26 Jul 2021

Jeff Be­zos, os­ni­vač Ama­zona i na­jbo­gati­ja os­o­ba na svi­je­tu, us­p­ješno je po­le­tio vlastit­om rake­tom u or­bitu i sle­tio sa još tri člana posade. Rake­ta New Shep­ard Be­zosove kom­pani­je Blue Ori­gin izvela j

Published On 20 Jul 2021