Javni dug

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zaduži­van­je vlade se ubrza­lo tokom pan­demi­je, jer je ad­min­is­traci­ja u Wash­ing­tonu agre­sivno troši­la na ublaža­van­je ekonom­skog udara krize.

Published On 02 Feb 2022

Kine­s­ki kred­it za au­top­ut u Crnoj Gori kon­stant­na je tema u toj državi. Vla­da traži po­moć Evropske uni­je za taj, sma­tra­ju, loš kred­it.

Published On 07 May 2021