Javni dug

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kine­s­ki kred­it za au­top­ut u Crnoj Gori kon­stant­na je tema u toj državi. Vla­da traži po­moć Evropske uni­je za taj, sma­tra­ju, loš kred­it.

Published On 07 May 2021

Uku­pan javni dug na dan 31. de­cem­bra 2020. go­dine izno­sio je 4,409 mil­i­jar­di eura, odnos­no 105,15 pos­to pre­lim­i­narnog bru­to do­maćeg proizvo­da.

Published On 27 Mar 2021