Javna preduzeća

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Je li, uvjet­no rečeno, niči­je – svači­je? Je li os­jećaj odgov­ornos­ti, ali i rizika, jed­nak kod di­rek­to­ra pri­vatnog i javnog pre­duzeća? Gosti emisi­je su: u Sara­je­vu bivši min­istar fi­nan­si­ja Fed­eraci­je Bosne i Herce­govine dr. Niko­la Grabo­vac; u Za­gre­bu dr. Guste San­ti­ni, ekonom­s­ki anal­i­tičar i u Beogradu član vladinog Na­cionalnog save­ta za privred­ni opo­ravak i sav­jet­nik […]

Published On 27 Mar 2013