Jasmin Alibegović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mla­di pred­stavl­ja­ju srž ljud­skog kap­i­ta­la svake zeml­je; ko­her­ent­na i ujed­nače­na ula­gan­ja u mlade ljude dala bi na­jbrže i na­jveće rezul­tate za državu u cjeli­ni, is­tiče pred­stavnik UNF­PA u BiH.

Published On 21 Nov 2021