Jasmila Žbanić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U šumi vi­jesti u 2021. go­di­ni za­pamtili smo uglavnom one u ko­ji­ma su po­jed­in­ci pokaza­li strast i predanost poslu koji rade, darežljivost, em­pati­ju, pokaza­li ljubav pre­ma bližn­ji­ma i nevoljnici­ma.

blog by Saida Mustajbegović
Published On 29 Dec 2021

Mno­gi će reći da je sama nom­i­naci­ja za film Jas­mile Žban­ić ve­li­ka stvar i da je rav­na pob­je­di, ali ve­liko priz­nan­je nikad nije bio bliže, a oc­jene na le­git­imn­im film­skim por­tal­i­ma to potvrđu­ju.

Published On 03 Apr 2021