Jasmila Žbanić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mno­gi će reći da je sama nom­i­naci­ja za film Jas­mile Žban­ić ve­li­ka stvar i da je rav­na pob­je­di, ali ve­liko priz­nan­je nikad nije bio bliže, a oc­jene na le­git­imn­im film­skim por­tal­i­ma to potvrđu­ju.

Published On 03 Apr 2021