Jasenovac

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Jasen­o­vac, Olu­ja, Ovčara, Medač­ki džep… i dal­je će os­ta­ti u špilu kara­ta ko­jim se, po potre­bi i uz prigodne da­tume, igra prl­javi pok­er, um­jesto da se gra­di kul­tura sjećan­ja i iskrenog pi­jete­ta.

opinion by Velimir Ilić
Published On 18 Jul 2022

Postavl­jan­jem opere na po­dručju nekadašn­je­ga kon­cen­tracijskog lo­go­ra želi se komem­o­ri­rati jasen­o­vačke žrtve te pod­sjeti­ti na zločine koji se nika­da i nigdje ne smi­ju ponovi­ti.

Published On 01 Oct 2021