Jasenovac

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Postavl­jan­jem opere na po­dručju nekadašn­je­ga kon­cen­tracijskog lo­go­ra želi se komem­o­ri­rati jasen­o­vačke žrtve te pod­sjeti­ti na zločine koji se nika­da i nigdje ne smi­ju ponovi­ti.

Published On 01 Oct 2021

Kod Ka­menog cvi­je­ta u Jasen­ovcu obil­ježe­na je 76. godišn­ji­ca probo­ja pre­ostal­ih lo­go­raša kon­cen­tra­cionog lo­go­ra Neza­v­isne države Hra­vatske.

Published On 22 Apr 2021