Japan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istars­ki sas­tan­ci dolaze uoči sas­tan­ka pred­sjed­ni­ka SAD-a Josepha Bide­na i pre­mi­jera Japana Fu­mi­ja Kishide, koji ja na­javl­jen za petak.

Published On 12 Jan 2023

Japan­sko min­istarst­vo odbrane radi na razvo­ju više pro­jek­ti­la dugog dometa s do­h­vatom do go­to­vo 3.000 kilo­metara i nam­jer­a­va ih ras­pored­i­ti oko 2030. go­dine, navode medi­ji.

Published On 31 Dec 2022

Suočeni sa glob­al­nom nes­taši­com gori­va, ras­tućim ci­je­na­ma i pri­tiskom da se sman­je emisi­je uglji­ka, japan­s­ki lid­eri su se okrenuli nuk­learnoj en­ergi­ji.

Published On 23 Dec 2022