Jair Bolsonaro

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon ned­jeljnog nasil­ja, Vrhovni sud nare­dio je da se kam­povi demon­strana­ta, uključu­jući i onaj is­pred vo­jnog šta­ba, očiste u roku od 24 sata, što je potaknu­lo ve­liku poli­ci­jsku op­eraci­ju.

Published On 10 Jan 2023

Ri­jet­ka kom­bi­naci­ja uvjerenog lje­vičara is­tovre­meno privrženog demokratskim pro­ce­du­ra­ma i prav­il­i­ma, čini novog pred­sjed­ni­ka Brazi­la opas­nim po sta­tus priv­i­le­go­v­anih slo­je­va društ­va.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 05 Nov 2022

Nakon pre­bro­janih 99,7 pos­to glaso­va, lje­vičars­ki bivši pred­sjed­nik Lula do­bio je 48,4 pos­to, dok je desničar Bol­sonaro do­bio 43,3 pos­to,

Published On 03 Oct 2022