Izvoz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Is­poruke ruskog prirodnog gasa kroz gasovode ka Evrop­skoj uni­ji (EU) i Ve­likoj Bri­tani­ji opao je za sko­ro 40 pos­to u prvih sedam mjese­ci 2022. u poređen­ju s is­tim pe­ri­odom 2021. go­dine.

Published On 09 Aug 2022

Deficit rob­ne razm­jene tokom 2021. po­ras­tao je za oko 16 pos­to u odno­su na prethod­nu god­inu; pokrivenost uvoza izvo­zom iznosi­la je 67,4 pos­to, dok je u prethod­noj go­di­ni iznosi­la 65 pos­to.

Published On 30 May 2022