Izvoz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Deficit EU-a u rob­noj razm­jeni sa svi­je­tom izno­sio je u sep­tem­bru 45,8 mil­i­jar­di eura, dok je mjesec rani­je doseg­n­uo 64,7 mil­i­jar­di eura, na­jviši iznos otka­da Eu­ro­stat ob­javlju­je po­datke.

Published On 17 Nov 2022

Izvoz Evropske uni­je je u au­gus­tu, u odno­su na isti pe­ri­od prošle go­dine, povećan za 24,2 pos­to – na 207,1 mil­i­jar­di eura, dok je uvoz povećan za 56,4 pos­to – na 271,8 mil­i­jar­di eura.

Published On 14 Oct 2022

Is­poruke ruskog prirodnog gasa kroz gasovode ka Evrop­skoj uni­ji (EU) i Ve­likoj Bri­tani­ji opao je za sko­ro 40 pos­to u prvih sedam mjese­ci 2022. u poređen­ju s is­tim pe­ri­odom 2021. go­dine.

Published On 09 Aug 2022