Izbori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Održani opći iz­bori u BiH, glasa­lo 50 pos­to građana

Bh. građani su bi­rali 518 člano­va or­gana vlasti, koji će pop­uni­ti nove kan­ton­alne skupš­tine, en­titetske i državni par­la­ment te Pred­sjed­ništ­vo Bosne i Herce­govine.

Published On 02 Oct 2022

Šved­s­ki desni blok ušao je u vod­st­vo nakon većine pre­bro­janih glaso­va na ned­jeljn­im iz­bori­ma, a rezul­tati ukazu­ju na iz­gled­nu novu vladu nakon osam go­d­i­na vla­davine so­ci­jaldemokra­ta.

Published On 12 Sep 2022