Izbori u Srbiji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Uz Alek­san­dra Vučića i opozi­ci­ju, koja mu je nalik, treće zlo su desničari, pa će sr­bi­jan­sko buni­lo po­tra­jati; uko­liko se pri­tis­ci sa na­jvišeg mjes­ta ne po­jača­ju.

opinion by Dragan Banjac
Published On 16 Apr 2022