Izbori u Sjevernoj Makedoniji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čini se da su iz­bori bili kul­mi­naci­ja sve većeg nezado­voljst­va građana zbog vlade i njenih in­sti­tu­ci­ja, a ‘kriza’ na­jviše upotre­bl­ja­vana ri­ječ u make­don­skim medi­ji­ma – i to sa do­brim ra­zl­o­gom.

blog by Bojan Georgievski
Published On 02 Nov 2021