Izbori u SAD

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Moćno medi­jsko carst­vo konz­er­v­a­tivnog mil­i­jardera Ru­per­ta Mur­docha čini se da je okrenu­lo leđa Don­al­du Trumpu, naz­vavši bivšeg pred­sjed­ni­ka ‘gu­bit­nikom’ koji pokazu­je ‘sve gore pro­suđi­van­je’.

Published On 11 Nov 2022