Izbori u Hrvatskoj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bez obzi­ra na reko­r­dan broj za­s­tup­ni­ka u ovom sazivu Hrvatskog sab­o­ra, desni­ca nema nikakav društveni ut­je­caj, izuzev štete koju prave, sma­tra­ju anal­i­tičari.

Published On 31 Jan 2022

U Za­gre­bu je sa 65 pos­to po­drške bi­rača vlast os­vo­jio čel­nik ze­leno-li­jeve plat­forme Može­mo! Tomis­lav Tomaše­vić.

Published On 31 May 2021