Izbori u BiH 2014.

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Blizu 3.300.000 građana Bosne i Herce­govine s pravom glasa bira članove Pred­sjed­ništ­va BiH, pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­nike bh. en­tite­ta Re­pub­li­ka Srp­s­ka, za­s­tup­nike državnog, en­titet­skih i kan­ton­al­nih skupšti­na. Gost Al Jazeere u Ban­joj Luci je Dra­gan Bur­sać, kolum­nista por­ta­la Buka.

Published On 12 Oct 2014

Jutros u 07:00 otvore­na su bi­ral­iš­ta na Općim iz­bori­ma u Bosni i Herce­govi­ni.  U našem van­jskom studi­ju na Trgu Bosne i Herce­govine, is­pred zgrade državnih in­sti­tu­ci­ja je Saša Delić sa gos­tom Ve­hidom Še­hićem iz NVO-a Fo­rum građana Tu­zle.

Published On 12 Oct 2014

Jutros u 07:00 otvore­na su bi­ral­iš­ta na Općim iz­bori­ma u Bosni i Herce­govi­ni.U Ban­joj Luci je re­porter Al Jazeere Boris Gag­ić.

Published On 12 Oct 2014

Pra­vo glasa na ovo­godišn­jim iz­bori­ma stekla je i gen­eraci­ja rođe­na nakon stu­pan­ja na snagu De­j­ton­skog spo­razu­ma. Ni oni star­i­ji nisu pro­pustili pri­liku glasati.

Published On 12 Oct 2014

Opšte iz­bore 2014. Bosna i Herce­gov­ina dočeku­je sa ner­i­ješen­im pi­tan­jem ko će kon­trolisati buduće min­istre i poslanike. Kada su prošle go­dine stranke po­držale izm­jene Za­kona o sukobu in­tere­sa, radile su u svo­ju ko­rist, up­o­zo­rava­ju nevla­dine or­ga­ni­zaci­je. Time su otvo­rili put ka još izraženi­jem nepo­tiz­mu pri za­pošl­ja­van­ju u javn­im in­sti­tu­ci­ja­ma. 

Published On 07 Oct 2014

Prošl­o­godišn­ji požari, feb­ru­arske demon­stracije i ma­jske poplave ukaza­li su na nemoć državnih vlasti da situaci­ju drži pod kon­trolom.

Published On 06 Oct 2014