Izbjeglička kriza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poglavar Ka­toličke crkve kaže da je ra­sizam što mnoge zeml­je izražava­ju veću do­brodošlicu izb­jegli­ca­ma iz Ukra­jine nego on­i­ma iz drugih di­jelo­va svi­je­ta.

Published On 16 Apr 2022

SAD je spre­man os­ig­u­rati više od mil­i­jar­du dolara do­dat­nih sred­sta­va za hu­man­i­tar­nu po­moć za po­dršku ljudi­ma u Ukra­ji­ni i po­moć on­i­ma koji su pogođeni glob­al­nim posljedica­ma ruskog rata.

Published On 25 Mar 2022