Ivan Trajković

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne­davno su se po­jav­ile in­for­ma­ci­je da se 75 ruskih ofi­ci­ra i vo­jni­ka nalazi u speci­jal­noj bol­ni­ci u bjeloruskom gradu Golev, gdje se li­ječe od posljed­i­ca trovan­ja i radi­jaci­jske bolesti.

Published On 13 May 2022

Dok član­ice Evropske uni­je raču­na­ju ko­liko će nji­hove privrede ‘bol­jeti’ sankci­je uve­dene Rusi­ji, veći­na oli­garha i dal­je uži­va u svo­jim vil­a­ma, kako u Lon­donu, tako i širom Evrope i Medit­er­ana.

Published On 21 Apr 2022

Iako društvene mreže i ap­likaci­je mogu biti veo­ma ko­risne za ko­mu­nikaci­ju, te nas zabav­i­ti ili in­formisati, os­ta­je pi­tan­je – kada je za­pra­vo pre­više in­ter­ne­ta u našim živ­o­ti­ma?

Published On 10 Apr 2022

Veći­na ko­ris­ni­ka sma­tra da kada jed­nom obriše neki ‘file’, on za­u­vi­jek nes­ta­je sa hard diska ili mem­o­ri­jske kar­tice – to nije tačno; mno­gi po­daci os­ta­ju na ure­đa­ji­ma za skladišten­je.

Published On 22 Jan 2022