Ivan Trajković

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Veći­na ko­ris­ni­ka sma­tra da kada jed­nom obriše neki ‘file’, on za­u­vi­jek nes­ta­je sa hard diska ili mem­o­ri­jske kar­tice – to nije tačno; mno­gi po­daci os­ta­ju na ure­đa­ji­ma za skladišten­je.

Published On 22 Jan 2022

Joe Biden je ne­davno na­javio formi­ran­je među­nar­o­dne koali­ci­je za bor­bu pro­tiv cy­ber opas­nos­ti, hak­er­skih na­pa­da i krađe po­data­ka; koali­ci­ja će u početku imati 30 član­i­ca, a prve ak­ci­je već su počele.

Published On 15 Nov 2021

Iako se veći­na tek danas sus­reće sa po­j­mom virtuelne re­al­nos­ti, radi se o kon­cep­tu i tehnologi­ja­ma koje se razvi­ja­ju go­to­vo pola vi­je­ka; cilj im je stvoriti kopi­ju ci­jel­og svi­je­ta un­utar kom­pjutera.

Published On 03 Nov 2021

Ra­tovi u budućnos­ti će se vodi­ti ‘na ekranu’ kom­pjutera, bilo da su u pi­tan­ju cy­ber na­pa­di, up­ravl­jan­je dronovi­ma ili pot­puno novom kla­som vozi­la bez ljudske posade.

Published On 23 Oct 2021

Kriza sa nabavkom kom­po­ne­na­ta je to­li­ka da ve­li­ki proizvođači smart­fona i kom­pjutera žele i stare ure­đa­je svo­jih ko­ris­ni­ka.

Published On 19 Oct 2021