Ivan Trajković

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako veći­na ko­ris­ni­ka vjeru­je da je nji­hov na­log na mreža­ma pot­puno za­štićen i pri­vatan, naroči­to ako ima­ju do­bru šifru, to u stvarnos­ti nije tako.

Published On 21 Dec 2022

Dese­ci hil­ja­da ro­b­o­ta, te sto­tine hil­ja­da in­dus­tri­jskih maši­na i raču­nara za­hti­je­va na­pa­jan­je elek­tričnom en­ergi­jom go­to­vo 24 sata dnevno, što već danas nije moguće.

Published On 11 Nov 2022

Sadrža­ji sa ruskih Tik­Tok kanala i Twit­ter nalo­ga se masovno di­jele i na naloz­i­ma iz Sr­bi­je, a brzo su se po­jav­ili i nalozi s poruka­ma ‘Rusi­ja i Sr­bi­ja braća’, ‘Rusi­ja brani Kosovo'…

Published On 03 Sep 2022

Pričom o po­ten­ci­jal­noj kupovi­ni Elona Mus­ka otvoreno je pi­tan­je jesu li društvene mreže ‘balon od sa­punice’ i ima li nji­ho­va as­tronom­s­ka berzan­s­ka vri­jed­nost re­al­nu os­novu u stvarnom svi­je­tu.

Published On 18 Jul 2022

Agre­si­ja Rusi­je na Ukra­jinu je us­po­ri­la rast mnogih tehnološk­ih kom­pani­ja, kao i samog glob­alnog in­for­ma­cionog tržiš­ta.

Published On 21 Jun 2022

Ne­davno su se po­jav­ile in­for­ma­ci­je da se 75 ruskih ofi­ci­ra i vo­jni­ka nalazi u speci­jal­noj bol­ni­ci u bjeloruskom gradu Golev, gdje se li­ječe od posljed­i­ca trovan­ja i radi­jaci­jske bolesti.

Published On 13 May 2022