Italija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mat­teo Messi­na Denaro, navod­ni šef si­cil­i­janske mafi­je Cosa Nos­tra, u odsut­nos­ti je os­uđen za doživ­ot­ni zatvor, a bio je u bi­jegu tri de­setl­jeća.

Published On 16 Jan 2023

Pre­puna rad­nji­ca, restorana i baro­va, koji su i rani­je tu pos­to­jali, sada je Via Pado­va kraj u ko­jem nas­ta­ju ini­ci­ja­tive, udružen­ja, ekološ­ki i poli­tič­ki pokreti.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 16 Jan 2023

Praznič­na at­mos­fera koja počin­je na­j­man­je dvi­je sed­mice pri­je samog prazni­ka je tak­va da sam na trenutke požel­jela da nika­da ne prestane.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 07 Jan 2023

Ital­i­ji je ukazana ta čast u go­di­ni kad će biti obil­ježeno 100 go­d­i­na od tri­jum­fa Ot­tavi­ja Bot­tec­chi­je, pr­vog Ital­i­jana koji je us­pio os­vo­ji­ti naslov pob­jed­ni­ka na­jprestižni­je bi­cik­lis­tičke utrke.

Published On 22 Dec 2022