Italija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Opsesi­ja da smo mož­da pro­pustili poruke ili do­gađa­je na društven­im mreža­ma ima i svoj naučni ter­min, takoz­vani FOMO (‘fear of miss­ing out’, odnos­no strah od prop­uš­tan­ja do­gađa­ja).

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 17 Apr 2022

‘Kn­jige su kao naši star­ci, koji nas uče živ­o­tu. One su kao neka vrs­ta os­ig­u­ran­ja, kroz koje živi­mo beskon­ačno’, pisao je proslavl­jeni kn­jiževnik u svo­jim kolum­na­ma koje je zvao ‘ku­ti­je šibi­ca’.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 22 Feb 2022