Istraživanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Por­i­can­je i rel­a­tivizaci­ja čin­jeni­ca o geno­cidu gov­ore o društvu u ko­jem živi­mo, dio tog društ­va ipak se ne miri sa počin­jen­im zločin­i­ma, kaže Jo­vana Ko­lar­ić, is­traži­vači­ca Fon­da za hu­man­i­tarno pra­vo.

Published On 23 Jan 2022