Istraživanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Trump je pod is­tragom Min­istarst­va pravde zbog ču­van­ja vla­dinih doku­me­na­ta, od ko­jih su neki oz­načeni kao veo­ma pov­jerljivi, uključu­jući i stro­go pov­jerljive doku­mente na svom iman­ju Mar-a-Lago.

Published On 16 Sep 2022