Islamski svijet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zbog opredi­jel­jenos­ti pre­ma demokrati­ji mno­gi pokreti u is­lam­skom svi­je­tu, pop­ut Mus­li­manske braće u Egip­tu, našli su se na meti Saudi­jske Ara­bi­je.

opinion by Ivan Ejub Kostić
Published On 25 Jan 2018

Ek­meled­din Ih­sanoglu na­pus­tio dužnost čel­ni­ka Or­ga­ni­zaci­je is­lamske sarad­nje, koju je obavl­jao od 2005. go­dine.

Published On 30 Dec 2013