Islamski svijet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Kada bi nekom mag­i­jom bilo moguće izbrisati sve tragove ara­p­skog nasli­jeđa iz Por­tu­gala, naš et­nič­ki, kul­turni, fiz­ič­ki i ljud­s­ki pros­tor bio bi kom­plet­no dru­gači­ji’, tvr­di his­toričar Al­ber­to Alves.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 19 Apr 2022

Zbog opredi­jel­jenos­ti pre­ma demokrati­ji mno­gi pokreti u is­lam­skom svi­je­tu, pop­ut Mus­li­manske braće u Egip­tu, našli su se na meti Saudi­jske Ara­bi­je.

opinion by Ivan Ejub Kostić
Published On 25 Jan 2018