Islamska zajednica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dram­s­ka au­tor­i­ca, sce­nar­istk­in­ja i nov­inar­ka gov­ori o svo­joj kn­jizi, his­tori­ji Herceg Novog, kul­turi, is­lam­skom nasli­jeđu i re­flek­si­ja­ma suko­ba iz 90-tih go­d­i­na prošlog stol­jeća.

Published On 22 Jun 2021

Kava­zović je up­o­zo­rio da se poli­tič­ka bor­ba za bolju BiH ne vodi grubom i za­jedljivom re­torikom, a naroči­to kleve­ta­ma, povredama pri­vat­nos­ti i spletka­ma.

Published On 29 Mar 2021