Islam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kur'an je cen­tral­ni vjer­s­ki tekst u is­la­mu, za koji mus­li­mani vjeru­ju da je Boži­ja ri­ječ ob­javl­je­na kao vodil­ja za čov­ječanst­vo.

Published On 30 Apr 2022