Ishrana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ci­jene hrane u junu ove u odno­su na juni prošle go­dine više su u Bosni i Herce­govi­ni za 24,1 pos­to, a pri­jevoza za 34,5 pos­to što je posljed­i­ca ras­ta ci­je­na gori­va.

Published On 28 Jul 2022