Ishrana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Glob­al­na gru­pa za odgov­or na krize tvr­di da je sko­ro 100 ze­mal­ja i oko 1,6 mil­i­jar­di lju­di oz­biljno izloženo barem jed­noj di­men­z­i­ji krize hrane, gori­va i fi­nan­si­ja.

Published On 10 Jun 2022

Proš­lo je 100 dana od rata koji je Rusi­ja za­počela u Ukra­ji­ni, a nemogućnošću is­poruke iz obje zeml­je, koje ima­ju 30 pos­to ud­jela u sv­jet­skom izvozu pšenice, iza­z­vana je kriza.

Published On 04 Jun 2022