Iseljavanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čak i na­jop­ti­mistični­ji među nama, a to su poli­tičari sa dugogodišn­jim stažom na vlasti, kon­sta­ti­ra­ju da je de­pop­u­laci­ja na­jveće breme sadašn­josti i budućnos­ti balka­nske regi­je.

Published On 21 Aug 2022

Situaci­ja je poseb­no teš­ka u Re­pub­li­ci Srp­skoj gdje je 1991. go­dine Hrva­ta bilo oko 220.000, a sada ih je u tom bosan­sko­herce­go­v­ačkom en­tite­tu samo oko 15.000.

Published On 09 May 2022

Ne tre­ba ču­di­ti što pos­to­je lju­di koji žive para­lelne živ­ote, radeći na Za­padu, a u glavi bi­va­jući na Balka­nu, ali i oni koje Balkan više ne in­tere­su­je i koji su se pot­puno uk­lop­ili u svoj novi živ­ot.

blog by Mirza Softić
Published On 09 May 2022

Samo kao tur­ista još mogu da se radu­jem svom gradu kad se privre­meno vra­tim, a da ne bu­dem ne­upućen i nez­nal­i­ca koji soli pamet on­i­ma koji su os­tali, piše au­tor.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 27 Feb 2022