Iseljavanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Samo kao tur­ista još mogu da se radu­jem svom gradu kad se privre­meno vra­tim, a da ne bu­dem ne­upućen i nez­nal­i­ca koji soli pamet on­i­ma koji su os­tali, piše au­tor.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 27 Feb 2022

Fran­cus­ka novin­s­ka agen­ci­ja piše kako je Hrvats­ka up­o­zoren­je zeml­ja­ma Za­padnog Balka­na na to da članst­vo u Evrop­skoj uni­ji neće promi­jen­i­ti trend em­i­graci­je.

Published On 02 Jan 2022

Zbog de­mograf­skih prom­je­na, broj za­poslenih je u kon­stant­nom padu up­rkos mjera­ma pop­ut po­jačanog uključi­van­ja žena u tržište rada i kas­ni­jeg od­las­ka u pen­z­i­ju.

Published On 23 Nov 2021