Iseljavanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako zadržati stanovništ­vo u regi­ji? Zbog čega se isel­java­ju i vi­sokoo­bra­zo­vani i si­tuirani? U čemu se sve ogleda­ju gu­bi­ci od­laskom rad­no sposob­nih građana?

Published On 29 Aug 2022

Čak i na­jop­ti­mistični­ji među nama, a to su poli­tičari sa dugogodišn­jim stažom na vlasti, kon­sta­ti­ra­ju da je de­pop­u­laci­ja na­jveće breme sadašn­josti i budućnos­ti balka­nske regi­je.

Published On 21 Aug 2022