Iranski nuklearni sporazum

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na listi su uglavnom lju­di koji su služili u vri­jeme Trumpove i Obamine ad­min­is­tracije koja je uvela sankci­je iran­skim zvaničnici­ma, poli­tičari­ma i kom­pani­ja­ma i povuk­la SAD iz nuk­learnog spo­razu­ma.

Published On 09 Apr 2022

Iz amer­ičke diplo­mati­je is­tiču kako pre­gov­ori o iran­skom nuk­learnom pro­gra­mu i dal­je za­p­in­ju na ‘teškim’ pi­tan­ji­ma.

Published On 23 Mar 2022