Iranski nuklearni program

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sva­ka poli­tič­ka ak­ci­ja Među­nar­o­dne agen­ci­je za atom­sku en­ergi­ju bit će dočekana srazm­jern­im, efikas­nim i trenut­nim odgov­orom Irana, rekao je iran­s­ki min­istar van­jskih poslo­va.

Published On 04 Jun 2022

Or­ga­ni­zaci­ja Ujed­in­jenih nar­o­da u poned­jel­jak je saopšti­la da Iran nije dao vjero­dos­to­jan odgov­or na dugogodišn­ja pi­tan­ja o pori­jek­lu čes­ti­ca urani­ja pron­ađenih na tri nepri­javl­je­na mjes­ta.

Published On 01 Jun 2022