Iranska revolucija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ured UN-a za ljud­s­ka pra­va poz­vao je iran­sku vladu da odmah oslo­bo­di hil­jade lju­di prive­denih zbog učešća u mirn­im protes­ti­ma, is­tovre­meno ukazu­jući na ‘sve veću gru­bost’ iran­skih vlasti.

Published On 16 Nov 2022