Iran

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UN-ovo Vi­jeće za ljud­s­ka pra­va od­luči­lo je imen­o­vati grupu is­tražitel­ja vi­sokog nivoa koji će rasvi­jetl­i­ti sve povrede ljud­skih pra­va tokom gušen­ja protes­ta u Iranu.

Published On 24 Nov 2022