Investitori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nove kom­pani­je pes­imistični­je su u prog­noza­ma budućeg poslo­van­ja nego što su bile prve go­dine pan­demi­je ko­rona virusa, pokaza­lo je is­traži­van­je Udružen­ja star­tupo­va.

Published On 30 Aug 2022

Rusi­ja je bila na­jveći in­vesti­tor u Crnoj Gori u prva če­tiri mjese­ca ove go­dine sa 41,6 mil­iona eura di­rek­t­nih in­ves­ti­ci­ja; od toga su Rusi 20 mil­iona eura uložili u kupov­inu nekret­ni­na.

Published On 07 Jul 2022