Investicije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rusi­ja je bila na­jveći in­vesti­tor u Crnoj Gori u prva če­tiri mjese­ca ove go­dine sa 41,6 mil­iona eura di­rek­t­nih in­ves­ti­ci­ja; od toga su Rusi 20 mil­iona eura uložili u kupov­inu nekret­ni­na.

Published On 07 Jul 2022

Dig­i­tal­izirane firme su u pros­jeku bile pro­duk­tivni­je, in­o­v­a­tivni­je, bil­ježile su brži rast i is­plaći­vale veće za­rade, potvrdi­la je Evrop­s­ka in­ves­ti­ci­js­ka ban­ka.

Published On 17 May 2022