Internet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako društvene mreže i ap­likaci­je mogu biti veo­ma ko­risne za ko­mu­nikaci­ju, te nas zabav­i­ti ili in­formisati, os­ta­je pi­tan­je – kada je za­pra­vo pre­više in­ter­ne­ta u našim živ­o­ti­ma?

Published On 10 Apr 2022

Serveri na­jvećeg tržiš­ta ‘dark­ne­ta’ u svi­je­tu i 543 bit­coina ukup­ne vri­jed­nos­ti 23 mil­iona eura su zapli­jen­jeni, naveli su državno tuži­lašt­vo u Frank­fur­tu i Savezni ured krim­i­nal­is­tičke poli­ci­je.

Published On 06 Apr 2022

Veći­na fi­nan­si­jskih stručn­ja­ka sma­tra da je ovo­li­ki ot­por reg­u­la­tornih ti­jela pre­ma ‘li­bra’ (‘diem’) krip­to­va­lu­ti nas­tao iz zabrin­u­tosti o prav­im nam­jera­ma kom­pani­je Face­book, danas poz­nate kao Meta.

Published On 19 Feb 2022

Sa više od 800 mil­iona in­ter­net konek­ci­ja, In­di­ja ima neko­liko puta više građana na in­ter­ne­tu nego što mnoge druge zeml­je ima­ju stanovni­ka.

Published On 10 Feb 2022