Internet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Google je op­tužen da ob­man­ju­je svo­je ko­ris­nike u vezi sa priku­pl­jan­jem po­data­ka o nji­hovim lokaci­ja­ma, čak i kada oni pri­likom podeša­van­ja nalo­ga isključe op­ci­ju za praćen­je lokaci­je.

Published On 15 Nov 2022

Iako se čini da je nezain­tereso­vanost ko­ris­ni­ka širom svi­je­ta glavni uzrok lošeg stan­ja u ovim kom­pani­ja­ma, stvarnost je mno­go dru­gači­ja.

Published On 10 Nov 2022