Internet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prvi emotikon uveo je amer­ič­ki raču­nars­ki stručn­jak Scott E. Fahlman 1982. go­dine, nada­jući se da će to spri­ječi­ti ne­s­po­razume u dig­i­tal­noj ko­mu­nikaci­ji.

Published On 22 Sep 2022

Iako nika­da nije zvanično potvrđeno, veći­na stručn­ja­ka vjeru­je da je ‘StuxNet’ za­jed­nič­ki pro­jekat amer­ičk­ih službi, pri­je sve­ga NSA-e i CIA-e, te raču­narskih stručn­ja­ka izrael­skog Mossa­da.

Published On 31 Aug 2022