Internet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Google je op­tužen da ob­man­ju­je svo­je ko­ris­nike u vezi sa priku­pl­jan­jem po­data­ka o nji­hovim lokaci­ja­ma, čak i kada oni pri­likom podeša­van­ja nalo­ga isključe op­ci­ju za praćen­je lokaci­je.

Published On 15 Nov 2022

Iako se čini da je nezain­tereso­vanost ko­ris­ni­ka širom svi­je­ta glavni uzrok lošeg stan­ja u ovim kom­pani­ja­ma, stvarnost je mno­go dru­gači­ja.

Published On 10 Nov 2022

‘Mračni USB’ kablovi su na prvi pogled iden­tični fab­ričkom USB kablu; tek nakon de­taljne anal­ize prim­jeću­je se da je konek­tor na jed­nom kra­ju kabla neko­liko milimetara duži i de­blji.

Published On 07 Nov 2022

Za­h­valju­jući Er­ic­ssonovoj opre­mi i us­m­jerivači­ma kom­pani­je Net­gear Tusass će os­ig­u­rati brzi bežični in­ter­net na ri­jetko nasel­jenom os­trvu bez skupih kablo­va koje je teško postavi­ti.

Published On 01 Oct 2022