Interaktivno

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Grč­ka je na­jzaduženi­ja član­i­ca Evropske uni­je; u regi­ji Za­padnog Balka­na na­jveći javni dug ima Crna Gora, na­j­man­ji Koso­vo.

Published On 02 Jul 2022

Litra ben­z­i­na u Venecueli koš­ta sve­ga dva eu­ro­cen­ta, dok u Hong Kongu koš­ta 2,62 eura; na Balka­nu ben­zin je na­j­jef­tini­ji u Sjev­er­noj Make­doniji.

Published On 02 Apr 2022