Instagram

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sa ve­likim bro­jem ko­ris­ni­ka na svakoj od društvenih mreža, jas­no je da se nji­hov uti­caj na ‘stvarni svi­jet’ može mjer­i­ti i sa glob­al­nim medi­ji­ma, a u mnogim sluča­je­vi­ma ih i pre­vazi­laze.

Published On 26 Jun 2022

Tokom 2021. go­dine dešava­lo se da je napred­na tehnologi­ja imala određenih prob­le­ma, ali i pokaže sve svo­je ran­jivosti ili, jed­nos­tavno, u pot­punos­ti prestane ra­di­ti.

Published On 30 Dec 2021