Instagram

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tokom 2021. go­dine dešava­lo se da je napred­na tehnologi­ja imala određenih prob­le­ma, ali i pokaže sve svo­je ran­jivosti ili, jed­nos­tavno, u pot­punos­ti prestane ra­di­ti.

Published On 30 Dec 2021

[Au­dio] Pod­cast ONE: Erna Sal­je­vić

Ona zna da se ut­je­ca­jnom ne posta­je preko noći, a svoj brand “Diva is back” gra­di sko­ro 10 go­d­i­na.

Published On 27 Oct 2021

Face­book ima takav način rada u kome soft­ver i al­go­rit­mi više pro­movišu neg­a­tivne sadrža­je kako bi ko­ris­ni­ci što više vre­me­na prov­eli na mreži i un­utar ap­likaci­je, up­o­zo­rava­ju stručn­jaci.

Published On 12 Oct 2021