Inovacije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Naočare se mogu kupi­ti u SAD-u, Aus­tral­i­ji, Kana­di, Irskoj, Ital­i­ji i Ve­likoj Bri­tani­ji, počet­na ci­je­na im je 299 dolara, a bit će dos­tup­ne u 20 ra­zliči­tih diza­j­na.

Published On 10 Sep 2021

Sjev­er­noko­re­js­ki lid­er Kim Jong-un os­u­dio je svoj kabi­net zbog ne­dostat­ka in­o­vaci­ja i ‘pamet­nih strate­gi­ja’ u izra­di cil­je­va za novi peto­godišn­ji ekonom­s­ki plan.

Published On 12 Feb 2021

In­o­vaci­je u poslovnom svi­je­tu donose ve­li­ki prof­it i rast bro­ja rad­nih mjes­ta. Ali, put od in­o­vaci­je do komer­ci­jalnog proizvo­da dug je i skup. Zato države EU u is­traži­van­je i razvoj ulažu više od 2 pos­to svog BDP-a. Zeml­je re­giona mno­go man­je, a BiH na­j­man­je – samo 0,3 pos­to BDP-a. O in­o­vaci­ja­ma ne pos­to­ji ni za­kon. Kako može […]

Published On 10 Oct 2019

Pre­ma glob­al­nom in­dek­su in­o­vaci­ja, od ze­mal­ja iz regi­je, na­jbol­je je plasir­ana Hrvats­ka (44. mjesto), a sli­jede Crna Gora (45), Sr­bi­ja (55), Sjev­er­na Make­doni­ja (59) i BiH (76).

Published On 29 Jul 2019