Industrijska proizvodnja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Deficit rob­ne razm­jene tokom 2021. po­ras­tao je za oko 16 pos­to u odno­su na prethod­nu god­inu; pokrivenost uvoza izvo­zom iznosi­la je 67,4 pos­to, dok je u prethod­noj go­di­ni iznosi­la 65 pos­to.

Published On 30 May 2022

U pr­voj fazi će biti or­ga­nizirana proizvod­n­ja klasičnih au­to­mo­bi­la koji ima­ju mo­tore sa un­utrašn­jim sagori­je­van­jem, a u budućnos­ti i elek­tričnih au­to­mo­bi­la, na­javio je gradon­ačel­nik Moskve.

Published On 17 May 2022