Indo-pacifik

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Indo-paci­fič­ki ekonom­s­ki okvir os­mišl­jen je za us­postavl­jan­je ekonomske strate­gi­je amer­ičkog pred­sjed­ni­ka u regi­ji, a tre­bao bi omogući­ti SAD-u da bliže sarađu­je s ekonom­s­ki ključn­im država­ma Az­i­je.

Published On 23 May 2022

SAD mora po­držati svo­je saveznike u kreiran­ju sis­tema za­s­no­vanog na prav­il­i­ma koja ugroža­va ‘ki­nes­ka agre­si­ja’, rekao je amer­ič­ki državni sekre­tar.

Published On 11 Feb 2022