Ilegalna jevrejska naselja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vlasti su na­jav­ile masovnu iz­grad­nju do­mo­va u novous­postavl­jen­im naselji­ma, a min­istar fi­nan­si­ja Beza­lel Smotrich kaže da se radi o 10.000 do­mo­va.

Published On 13 Feb 2023