IAEA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Teheran i Među­nar­o­d­na agen­ci­ja za atom­sku en­ergi­ju postigli su djelomični do­gov­or o nuk­learn­im pi­tan­ji­ma u sporu između strana, dok su os­ta­la sporna pi­tan­ja i dal­je ner­i­ješe­na.

Published On 15 Dec 2021

Di­rek­tor IAEA-a na­glasio je da je od­lu­ka Teherana da ne dozvoli agen­ci­ji prist­up TESA Karaj cen­trifu­gi u suprot­nos­ti sa do­gov­oren­im uvje­ti­ma; Iran tvr­di da izv­ješ­taj IAEA-e nije tačan.

Published On 27 Sep 2021