IAEA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ga­ni­zaci­ja Ujed­in­jenih nar­o­da u poned­jel­jak je saopšti­la da Iran nije dao vjero­dos­to­jan odgov­or na dugogodišn­ja pi­tan­ja o pori­jek­lu čes­ti­ca urani­ja pron­ađenih na tri nepri­javl­je­na mjes­ta.

Published On 01 Jun 2022

Rafael Grossi će pos­jeti­ti Čer­nobil 26. apri­la, na godišn­jicu nuk­learne katas­trofe 1986. go­dine, s tim­om stručn­ja­ka agen­ci­je, gdje će donijeti opre­mu i provesti prov­jere ra­dioak­tivnos­ti.

Published On 23 Apr 2022

Među­nar­o­d­na agen­ci­ja za atom­sku en­ergi­ju (IAEA) i stručn­jaci za nuk­lear­nu en­ergi­ju up­o­zo­rava­ju da su nuk­lear­ke u Ukra­ji­ni ugrožene. Je li moguć ve­li­ki nuk­learni in­ci­dent?

Published On 20 Mar 2022

Teheran i Među­nar­o­d­na agen­ci­ja za atom­sku en­ergi­ju postigli su djelomični do­gov­or o nuk­learn­im pi­tan­ji­ma u sporu između strana, dok su os­ta­la sporna pi­tan­ja i dal­je ner­i­ješe­na.

Published On 15 Dec 2021