IAEA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izrael, za koji se naširoko sma­tra da je je­d­i­na nuk­lear­na sila Bliskog is­to­ka, obećao je da nika­da neće dozvoli­ti Iranu da do­bi­je atom­sko oruž­je, rekavši da Teheran zago­vara nje­go­vo uništen­je.

Published On 12 Sep 2022

Or­ga­ni­zaci­ja Ujed­in­jenih nar­o­da u poned­jel­jak je saopšti­la da Iran nije dao vjero­dos­to­jan odgov­or na dugogodišn­ja pi­tan­ja o pori­jek­lu čes­ti­ca urani­ja pron­ađenih na tri nepri­javl­je­na mjes­ta.

Published On 01 Jun 2022

Rafael Grossi će pos­jeti­ti Čer­nobil 26. apri­la, na godišn­jicu nuk­learne katas­trofe 1986. go­dine, s tim­om stručn­ja­ka agen­ci­je, gdje će donijeti opre­mu i provesti prov­jere ra­dioak­tivnos­ti.

Published On 23 Apr 2022

Među­nar­o­d­na agen­ci­ja za atom­sku en­ergi­ju (IAEA) i stručn­jaci za nuk­lear­nu en­ergi­ju up­o­zo­rava­ju da su nuk­lear­ke u Ukra­ji­ni ugrožene. Je li moguć ve­li­ki nuk­learni in­ci­dent?

Published On 20 Mar 2022