Husi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dal­je se navo­di kako je UAE „spre­man nosi­ti se sa svim pri­jet­n­ja­ma“, te kako „po­duz­i­ma sve neophodne mjere kako bi za­šti­tio državu od svih na­pa­da“.

Published On 24 Jan 2022

Koali­ci­ja pred­vođe­na Saudi­jskom Ara­bi­jom, koja se bori pro­tiv Husa u Je­menu, saopći­la je u petak da je uništi­la be­spi­lotne let­jelice lan­sir­ane pre­ma južnom di­jelu Saudi­jske Ara­bi­je i Je­menu.

Published On 20 Nov 2021