Humanitarna pomoć

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prvi čov­jek hu­man­i­tarne or­ga­ni­zaci­je Elvir Kar­al­ić za nared­nu god­inu na­javlju­je pro­jekt bi­tan za ci­je­lo bosan­sko­herce­go­v­ačko društ­vo.

Published On 26 Dec 2021