Hrvatski sabor

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Euro će, od­lukom Sab­o­ra, službe­na va­l­u­ta u Hrvatskoj po­sta­ti od pr­vog dana iduće go­dine, a pri­je nego u pot­punos­ti za­mi­jeni kunu od 5. sep­tem­bra ci­jene bi se iskazi­vale du­al­no – u ku­na­ma i eu­ri­ma.

Published On 13 May 2022

Ini­ci­ja­tivu donošen­ja za­kona o hrvatskom jeziku pokrenu­la je Mat­i­ca hrvats­ka, uz napomenu da takvu vrstu za­kona [ko­jom se za­kon­s­ki reg­uli­ra jezik] već ima 20 drža­va u Evropi.

Published On 28 Apr 2022