Hrvatska nogometna liga

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kran­jčar je pri­je de­se­tak dana priml­jen u zadarsku bol­nicu zbog prob­le­ma s jetrom, a po­tom je pre­bačen u Za­greb, gdje je i umro u KB Merkur.

Published On 01 Mar 2021

Šesto kolo hrvatskog no­gometnog pr­ven­st­va poče­lo je na­jvećim der­bi­jem. Na sta­dionu Poljud u Spli­tu Ha­j­duk je bio do­maćin Di­na­mu. Sus­ret je za­vršen bez golo­va, a pra­tio ga je naš Tomis­lav Cvitković.

Published On 29 Sep 2018