Hrvatska ekonomija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ugov­ori na određeno otežava­ju živ­ot rad­nici­ma, stvara­ju ne­sig­urnost jer su za­posleni na neko­liko mjese­ci i ne­ma­ju per­spek­tivu, niti mogu plani­rati budućnost, up­o­zo­rava­ju stručn­jaci.

Published On 25 Apr 2022

Uz rani­je prisutne in­fla­torne pri­tiske gener­i­rane ras­tom ci­je­na en­er­gena­ta i hrane, u okružen­ju geopoli­tičk­ih suko­ba i izrazite neizv­jes­nos­ti oko tra­jan­ja i isho­da, pri­tis­ci in­flacije su sve snažni­ji.

Published On 15 Apr 2022

Hrvats­ka bi mogla zad­n­ja pris­tupi­ti Or­ga­ni­zaci­ji za ekonom­sku sarad­nju i razvoj, jer je s tim klubom in­dus­tri­js­ki razvi­jenih ze­mal­ja us­a­glasi­la na­j­man­je nor­mi među šest ze­mal­ja kan­di­datk­in­ja,

Published On 30 Mar 2022