Hrvati

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Situaci­ja je poseb­no teš­ka u Re­pub­li­ci Srp­skoj gdje je 1991. go­dine Hrva­ta bilo oko 220.000, a sada ih je u tom bosan­sko­herce­go­v­ačkom en­tite­tu samo oko 15.000.

Published On 09 May 2022