Hrana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Sr­bi­ji se godišn­je baci go­to­vo 700.000 tona hrane, čime bi se mog­lo nahran­i­ti mil­ion lju­di. Kad bi se ta hrana koju baci­mo tokom go­dine spako­vala u kamione, nji­ho­va kolona bila bi duža od 300 km.

Published On 11 Jan 2023

Agen­ci­ja za sta­tis­tiku BiH kaže da su potrošačke ci­jene u pros­jeku u no­vem­bru po­rasle za 0,2 pos­to, pri čemu su ci­jene rasle 0,7 pos­to.

Published On 26 Dec 2022

Zeml­je širom svi­je­ta ublažava­ju propise o uvozu, a ograničava­ju izvoz, poseb­no hrane i vješ­tačkog đubri­va, up­o­zo­ri­la je Sv­jet­s­ka tr­govin­s­ka or­ga­ni­zaci­ja.

Published On 07 Dec 2022