Hrana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poveza­ti ovaj prob­lem samo sa ruskom in­vaz­i­jom na Ukra­jinu može naprav­i­ti pogrešnu pret­postavku da se on može ri­ješi­ti kroz okončan­je rata na is­toku Eu­rope.

opinion by Nancy Qian and Project Syndicate
Published On 23 Aug 2022

Ci­jene hrane u junu ove u odno­su na juni prošle go­dine više su u Bosni i Herce­govi­ni za 24,1 pos­to, a pri­jevoza za 34,5 pos­to što je posljed­i­ca ras­ta ci­je­na gori­va.

Published On 28 Jul 2022