Hrana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rat u Ukra­ji­ni bi mo­gao potaknu­ti glad i izb­jegličke val­ove širom svi­je­ta, a poseb­no u siro­mašn­im zeml­ja­ma, ob­jav­i­la je nje­mač­ka hu­man­i­tar­na or­ga­ni­zaci­ja Welthunger­hil­fe.

Published On 16 May 2022

Protesti su iza­z­vani od­lukom vlade o sman­jen­ju sub­ven­ci­ja, što je iza­z­va­lo povećan­je ci­je­na za 300 pos­to za razne os­novne namir­nice na bazi braš­na.

Published On 15 May 2022