Hrana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U odno­su na reko­r­dan nivo zabil­ježen u mar­tu, među­nar­o­dne ci­jene hrane su niže za 14,9 pos­to, dok su u odno­su na ok­to­bar prošle go­dine više za 2,0 pro­cen­ta.

Published On 07 Nov 2022

Na­jniže stope in­flacije su reg­istri­rane u Fran­cuskoj (6,2 pos­to) na Malti (7,4 pos­to) i u Fin­skoj (8,4 pos­to); na­jviše u Es­toni­ji (24,1 pos­to), Lit­vani­ji (22,5 pos­to) i Latvi­ji (22 pos­to).

Published On 20 Oct 2022